Lidt historie

Struer er ikke nogen gammel by, faktisk fik byen først købstadsrettigheder i 1917.

Agger-tangen, landtangen mellem Thyborøn og Agger som adskilte Limfjorden og Nordsøen, blev gennembrudt i 1825 og Limfjorden blev gennemsejlads farvand, hvilket betød, at den lille landingsplads, som gennem mange år havde været i Struer kunne blive til meget mere - visionerne hos Holstebro - købmændene som grundlagde havnen i 1856 gik i hvert fald i retning at Jyllands port mod vest - planer som var medvirkende til at jernbanen kom til byen allerede i 1865 ...læs mere hos Struer Museum

Kortudsnittet er udgivet af Robert Wilkinson, London d. 16. juli 1808. Værd at bemærke er især at Limfjorden ikke har forbindelse med Vesterhavet - derudover har jeg noteret at der ikke er et eneste stednavn fra Struer Kommune at finde på kortet

Man oprettede i 1857 en forbindelse mellem Holstebro og Lemvig - over Struer, og det medførte at der d. 8. juni 1857 blev oprettet et brevsamlingssted i Struer - underlagt Holstebro. 

Dette brevsamlingssted havde til huse nær havnen i lokalerne Østergade 28.

 

Nedenstående udsnit stammer fra

Circulaire fra Generalpostdirecteuren
Kjøbenhavn den 9de December 1865
S. Danneskjold Samsöe

sendt til samtlige kongelige Postcontoirer og Postexpeditioner

alt mulig forbehold for "oversættelsen"  klik på JPG'en for at se kilden


15. Det meddeles herved til Underretning, at der som Følge af den jydske Jernbanes Åbning mellem Skive og Struer fra den 17de f. M. at regne er indtraadt følgende forandringer i Postgangen.
Brev-, Pakke- og Personposten mellem Skive og Holstebro samt de mellem Holstebro - Struer og Lemvig - Struer i Forbindelse med Dampskibene paa Limfjorden etablerede Dagvogne er inddragne.
Derimod er der blevet oprettet en dobbelt daglig Brev-, Pakke- og Personpost:
1) Mellem Struer og Holstebro, nemlig
fra Struer efter Jernbanetogenes Ankomst om Middagen og om Aftenen henholdsviis c. kl. 1½ og kl. 11½;
fra Holstebro c. kl. 11½ Form. og c. kl. 12½ Nat efter Ankomsten af den fra Ringkjøbing kl. 8 Efterm. afgaaende Vogn.
2) Mellem Struer og Lemvig nemlig:
fra Struer efter Jernbanetogenes Ankomst om Middagen og om Aftenen henholdsviis c. kl. 1½ og 11½;
fra Lemvig kl. 1 Form. og kl. 10½ Form.
Endelig vil Brev-, Pakke- og Personposten mellem Lemvig og Beilstrup ikkun afgaae 2 gange ugentlig istedetfor som tidligere 3 Gange ugentlig, nemlig:
fra Lemvig Tirsdag og Fredag kl 11½ Efterm.
-   Beilstrup Onsdag og Løverdag kl. 11½ Efterm.                          (C. J. 2416. )
 


køreplan Aarhus-Randers-Struer

13. Det meddeles herved til Underretning og Iagttagelse, at, fartplanen for Aarhus - Randers - Struer Jernbanen fra d. 17de f. M. og indtil videre er fastsat saaledes:
 

    < skema >


De med ') betegnede Stationer er holdepladser, hvor Toget kun standser, naar der er Passagerer eller Gods at afsætte eller optage.
Foruden de ovenanførte regelmæssige Tog kunne Extratog ventes over Banen til ubestemte Tider.
De fra Randers og Struer (respective Aarhus) afgaaende regelmæssige Tog maae begge være ankomne i Knudepunktet Langaa (respective Hinnerup), førend noget af dem maa afgaae herfra. Fra denne Bestemmelse kan kun afviges, naar Banegaardsforvalteren giver en Speciel Skriftlig Ordre desangaaende.
Intet Tog bør forlade en Endestation, før det forud ventede Tog er er ankommet.
Aftentoget fra Aarhus vil, naar det paa Grund af Postskibets forventede Ankomst er nødvendigt, afvente de med samme ankommende Passagerer og Postsager i indtil 1/4 Time.

( D. & U. J. 1387. )

 

 

 

 

 


opdateret: 10. marts 2005